Aposta pel talent qualificat

Dimecres 19 de juliol, a la seu de la Fundació Agbar, cinc nois i noies,  amb talent destacat i alts rendiments en els estudis de batxillerat, celebraven la concessió d’una beca  de la Fundació Agbar  finançant el seu accés a estudis universitaris  És una iniciativa social d’aposta pel talent que premia a aquells estudiants que han acreditat  puntuacions molt destacades  però que per insuficiència econòmica familiar,  veuen barrat el pas a estudis superiors.

N’hi havia tres més, que ja la gaudien des del curs passat.

Les cares  de tots vuit estaven il·luminades per la il·lusió, projectaven sentiment  de confiança, d’autoestima, de seguretat i d’esperança  cap a un futur de realització personal-professional que probablement  abans  mai havien previst amb tanta força.

Les opcions de carrera  que han escollit són: enginyeries, telecomunicacions, informàtica, física i farmàcia, camps pels quals es preveu recorregut en el futur. Apunten alt en els objectius.

Els acompanyaven els seus familiars, també emocionats.  Se sentien feliços  i sobretot, alliberats de la impotència  de  veure’s impossibilitats de fer front a les despeses universitàries dels seus fills  malgrat estar ben dotats.

Tant el president de la Fundació Agbar, Ángel Simón, com el director general, Eduard Pallejà, destacaren en els seus parlaments  el valor d’aquesta iniciativa d’inversió sobre persones amb un alt potencial, capaços de convertir-se en un valor generador d’aportacions  positives en els seus respectius àmbits d’influència professional i personal.

Hi ha un altre factor de qualitat en aquesta iniciativa a favor de donar portes obertes al talent. No solament es volen fer càrrec dels costos  de la carrera sinó que també han volgut incloure un pla d’acompanyament i suport orientatiu  durant els dos primeres anys de carrera  pera que el procés d’aprenentatge  evolucioni satisfactòriament.

Per a contribuir a aquest objectiu,  fent possible l’èxit,  hi havia una altra  institució,   la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), amb la que també comparteixen un altre interessant iniciativa de cooperació mútua, com es A-Porta.

La CONFAVC, de provada sensibilitat social   i amb mentalitat de contribuir a projectes generadors de valor,  ha acceptat gustosament  participar  en aquesta iniciativa

El seu president,  Jordi Giró, en la seva intervenció, va destacar el valor rellevant i els beneficis que significava  l’aportació  de la Fundació Agbar fent possible la trajectòria universitària dels becaris.

Va  felicitar al grup de joves seleccionat i a les seves  famílies i va expressar la seva satisfacció en col·laborar  des de l’Aula Actual en el procés d’acompanyament de l’itinerari universitari dels becats  per què  la seva respectiva trajectòria  universitària  evolucioni amb qualitat  i garanties. La nostra intervenció té dues fases:

La Primera,  la d’identificar, preseleccionar i  proposar  candidats amb el perfil idoni.

La Segona,  assumir  la funció  d’acompanyar el procés  més crític, els dos  primers anys de carrera, aportant tècniques d’aprenentatge, supervisant  donant suport i avaluant si la dinàmica de rendiment en les diferents assignatures que cursin s’ajusten als seus potencials.

Aquest treball finalitzarà  amb un taller d’entrenament sobre   competències professionals bàsiques  i impuls a l’esperit emprenedor com recursos per guanyar força en la seva  recerca de treball.

Un subproducte derivat d’aquest suport consistirà amb intentar crear entre ells, consciència d’equip orientat a l’alt rendiment, estimulant  sinergies de cooperació  mútua  que els permeti actuar  com un bloc solidari  de complementació de coneixements i capacitats en la seva  trajectòria professional.

El treball  futur combinarà camps diversos de coneixement i es crearan xarxes de cooperació. Caldrà gestionar entorns de complexitat que sobrepassaran els límits d’un tipus de responsabilitat  individual concreta.  Aprendre i desaprendre seran el peatge necessari per a mantenir-se competitius.

Un altre factor rellevant és la responsabilitat  convinguda i  assumida pels becaris,  que en l’últim any de carrera realitzaran un voluntariat de cinquanta hores en l’Institut en què han estudiat, donant  suport  a  alumnes que cursen l’ESO i que tenen dificultats de rendiment. Rebre i donar, una condició. Sense valors humans  estem abocats a la involució social.

Vull destacar finalment una oportuna reflexió del president d’Agbar. Ell comentava, com seria d’interessant i beneficiós pel país  que  altres empreses es volguessin   sumar a aquest tipus d’aportacions,  per donar viabilitat a talents d’alta generació de valor  i   amb risc de baixa evolució per impediments econòmics. A  Catalunya n’hi ha moltes d’empreses amb capacitat per  formar-ne part, cada una al seu nivell de possibilitats.

Si gràcies a aquesta contribució econòmica  s’eixamplés el nombre de joves amb alt talent  i manca de possibilitats d’accedir a estudis superiors amb una alta rendibilitat possible, esdevindrien un factor estratègic de  dotació de potencial a la nostra economia, a la recerca, a la cultura i a la qualitat de convivència, ja que  el retorn per part dels beneficiaris i beneficiaries, és no només en coneixements i en pràctiques professionals, sinó també en responsabilitat i compromís com a ciutadans generant influencies positives i enriquidores.

Avancem cap a un nou paradigma social i econòmic impulsat en bona part per  la fluïdesa tecnològica, que exigirà  processos adaptatius de difícil abast per molta gent. El capital humà ben impregnat de valors serà la força nuclear.

Per això tota inversió en intel·ligència humana és una bona decisió. Sent aquest és el principal compromís de la CONFAVC i de l’Aula Actual.

Jordi Balcells, Director de Aula Actual

En una  recent trobada informal amb professors d’ensenyament mitja, es varen tractar els nous reptes educatius que planteja la societat tecnologia que s’està construint i quin ha de ser l’entramat pedagògic i de continguts   més adients per a ajudar als alumnes a fer una evolució amb possibilitats d’èxit. No oblidem que la productivitat d’un país i la capacitat competitiva de la seva ma d’obra,  rau en una educació potent i nosaltres en valoració pròdig  tot i que estem millorant, ens situem encara en el nivell de que parlem, per sota de la mitja de la zona de la OCDE.

Les conclusions varen ser que no es pot treballar aquest futur amb actuacions inspirades en el present, ni tan sols en l’immediat futur. La visió de canvi  ha d’estar en las retina dels educadors, del professorat, un canvi que exigirà comportaments  adaptatius  constants  per part dels  que integraran aquest nou mon que son els alumnes que ara s’estan formant.

L’acció educativa, a més de l’àmbit del saber, de l’adquisició coneixements diversos, ha de programar ara més que mai, temps no marginal per a entrenar  habilitats i competències necessàries  pel futur, treballar actituds i valors, desenvolupar el talent creatiu l’esperit emprenedor i enfortir el camp emocional per a gestionar l’error i el fracàs, que seran freqüents en les noves dinàmiques de canvi constants,  des d’una òptica d’aprenentatge, i  no d’afebliment de l’autoestima.

Nosaltres des de l’Aula Actual en els Instituts amb els que col·laborem des de fa 9 anys, centres amb un professorat de mentalitat oberta,  innovadors I motivats en fer aliances externes que enriqueixin la diversitat de criteris per els alumnes i  eixamplin la seva capacitat de pensar, donem suport en aquest àmbit que acabo d’esmentar,  amb uns tallers pràctics que incideixen en aquesta àrea d’actuació educativa.

Un dels tallers molt pràctics que desenvolupem l’anomenem fent camí cap a un nou mon”. Port ser un dels referents   per  fer rèpliques  similars en altres  llocs perquè desperta molt interès en els alumnes.

L’objectiu es ajudar-los a visualitzar i prendre consciència de com els pot afectà els  ritmes ràpids de canvi  que encara no han pogut experimentar  però que formaran part del seu futur. Una  associació d’aquests nous horitzons  la poden fer amb pensant a un partit de futbol molt competitiu que exigeix canvis freqüents de posicionament i de rol de joc dintre cal camp.  Això només ho saben fer els bons i ben entrenats. I això, sense alternatives, és el que hauran de fer en el futur els professionals en el mon del treball. A més  també hauran de fer canvis sovint d’equip i tenir un bon recorregut curricular. Els hem de capacitar per que  es  sàpiguen moure en un context d’aquestes característiques.

Centrem els primer temps del taller en un reforçament de l’autoestima, en la descoberta dels seus  punts forts, alguns sovint no ben conscienciats, i per tant poc estimulats.

A continuació  els ajudem a destruir prejudicis i falsa lògica fruit de deduccions inconscients equivocades que donen peu a  la  indefensió apresa segons els postulats de la física quàntica i que limiten extraordinàriament la capacitat d’atreviment que serà un valor en alça en el nou mon en el que els recursos envelliran rapit.

Ajudem també a enfortir el seu bagatge emocional perquè les emocions jugaran un paper decisiu en la reestructuració personal constant que hauran d’afrontar. Les emocions regulen  la força positiva o negativa  dels sentiments i els significats interns positiu d’aquests tenen molt a veure en el rendiment mental global. Son  a l’hora, un recurs necessari per a capacitar-se per l’autoaprenentatge permanent que serà un altre ingredient necessari donada la velocitat exponencial de canvis  que es preveu. Una derivada per la que també els entrenem es en saber desaprendre allò que va quedant substituït per millors recursos que inspiren millors practiques. Ells ho constaten en les aplicacions dels mòbils. Tota aquesta reconstrucció constant requerirà aprendre a treballar cooperativa i complementàriament en equip I també aquesta capacitat exigeix un  treball emocional  que  desenvolupem amb ells.

Una bona interacció dels membres d’un grup, el suport mutu que es poden donar, amplifica el rendiment  que podrien tenir cada un d’ells en una activitat aïllada individual

En aquest pla d’experimentacions pedagògiques innovadores que anem incorporant constantment al nostre programa educatiu,  volem destacar un equip de Viladecans, recentment incorporats a Aula Actual, que fa un treball excel·lents a primària  amb pares i professors,  entrenant els nens en  la construcció i us dels ordinadors ampliant-ho  amb  una formació en  aplicacions informàtiques  diverses d’interès per a  ells.

Els hi donem la benvinguda.

Jordi Balcells Gene, psicòleg i pedagog.

MWC. Nuevos horizontes tecnológicos, nuevas exigencias para su buen uso

El mundo tecnológico avanza con fuerza y nos abre la perspectiva de nuevos tiempos en los que la vida de las personas y el modelo social de relación es radicalmente diferente al que vivimos ahora.

Quienes no se hayan mentalizado en reaprender y readaptarse constantemente al uso de los recursos que la tecnología y de manera especial la robótica, corren el riesgo de quedar en una posición de marginalidad y de pérdida de opciones en el nuevo modelo económico cultural y social que se impondrá de manera irreversible.

La tecnología es un recurso de enorme poder y en progresión constante. Lo acabamos de ver en las aportaciones que una vez más han sorprendido por su diversidad creativa en el recién concluido Mobile World Congress

Quisiera destacar algunas novedosas aportaciones en el ámbito del comportamiento humano, básicamente con fines comerciales, que consisten en captar información de personas, utilizable por los promotores de este recurso, sin que los afectados sean conscientes de ello y por tanto no puedan protegerse.

A título ilustrativo destaco una de ellas, que presentó en el citado Congreso Juan Roig, Presidente y dueño de Mercadona. A través de una cámara se hace un reconocimiento de emociones, asociado al “eye tracking”  (seguimiento facial de la vista)   que permite  medir la sensibilidad de los consumidores a sus productos de oferta.

Otro ejemplo es una start-up que analiza fotos de los móviles para constatar qué personas responden mejor a un producto o servicio concreto que se oferta.

También la tecnología digital y las múltiples aplicaciones que podrán ser incorporadas al móvil, nos conducirán a una nueva manera de vivir y de satisfacer necesidades con más autonomía y con más fácil conectividad y desintermediación en los distintos ámbitos habituales de actuación de las personas.

Y si nos situamos en el mundo de la robótica debemos remarcar grandes perspectivas futuras. Ya tenemos constatados muchos usos en la actividad económica y productiva. En el campo de la sanidad con técnicas diagnósticas y quirúrgicas de gran precisión, rapidez y seguridad. Como afirma Gregorio Martin Catedrático de Computación, que dirige el Instituto de Robótica de la Universitat Politècnica de València (UPV): “muchos de nosotros moriremos acariciando una máquina que nos atenderá para disminuir los sufrimientos físicos  y quizás también los emocionales”.
Otro gran horizonte de futuro de la mano de la tecnología y la robótica estará en el ámbito de la formación y el soporte para el autoaprendizaje,  necesario para la actualización profesional constante.

Esta constatación de una permanente y exponencial innovación tecnológica, es una  ventana abierta a futuros imprevisibles, que nos permite visualizar nuevas posibilidades, para crear  un mundo mejor y ganar calidad de vida.

Pero admitido esto, no podemos menospreciar las posibilidades del mal uso de estos avances, por ejemplo, en la captación de información hasta ahora oculta sobre personas, el asedio y la persecución psicológica, la organización de chats y de foros de ataque en las redes sociales, a ciertas maneras de pensar contrarias a las propias, la creación de estrategias cargadas de peligros para la seguridad de las personas. Y a nivel más amplio, su utilización con fines terroristas.

El progreso tecnológico aportará, como ya hemos expuesto, importantes ingredientes positivos para ser utilizados en una mejor manera de vivir y de resolver retos i peligros.

Pero lo bueno, en manos de personas y grupos carentes de moralidad o con fines perversos, puede acrecentar su capacidad para hacer daño. Pensemos, por ejemplo, en las víctimas del ciberbullying. Algunas han acabado suicidándose.

El ser humano es diverso, hay bondad y maldad a la vez, depende de intereses y de quienes pueden tener el poder del uso de éstos. Unos los utilizarán para hacer aportaciones positivas y otros serán instrumentos para destruir.

Un objetivo esencial tendría que ser neutralizar en lo posible esta segunda posibilidad. Una manera de disminuir riesgos es contribuyendo a la creación de una cultura de buen uso que a la vez permita poner límites a los riesgos.

Una contribución a este objetivo es impulsar el uso ético de estos grandes recursos  y ésta es una ineludible responsabilidad de la sociedad actual, en sus diversos centros de poder: el económico, el político (ambos muy salpicados de prácticas corruptas) el judicial y los medios de comunicación, cada vez con mayor capacidad de influencia.

Quiero destacar la relevancia nuclear del sistema educativo en la inculcación de valores, en propiciar una capacidad crítica en el uso de los recursos digitales, advertir a los/as niños/as y sobre todo a los adolescentes sobre el riesgo de colgar imágenes poco reflexionadas, o hacer comentarios íntimos arrastrados per estados emocionales críticos, concienciándoles que los datos que introducen en las redes sociales, dejan de ser propiedad exclusiva gestionable solamente por ellos.

Y en el ámbito familiar, los padres y madres tienen una especial responsabilidad preventiva.  Es fundamental la creación de un clima de diálogo y confianza con los hijos/as, que haya espacio para compartir situaciones problemáticas.  Es vital ayudarles a sentirse fuertes y capaces para afrontar cualquier situación relacional, de rehacerse de cualquier descalificación desde una autoestima alta.

Para ello hay que proporcionarles mucho soporte emocional, ayudándoles a crecer mentalmente, a identificar sus puntos fuertes en capacidades, mentalizándoles en el esfuerzo, la auto exigencia y sentir que orientan bien su vida, son las mejores medidas para rentabilizar su talento y abrirse un camino en la sociedad que cooperarán a desarrollar.

También estimulando su sentido de responsabilidad, de cooperación y de participación en iniciativas de valor social.

Jordi Balcells,  Director de Aula Actual.

Reflexions sobre l’enveja en l’àmbit social

Centrar al contingut d’un article d’opinió en l’anàlisi de sentiments , no és massa freqüent, però si els situem dins de la complexitat del comportament de les persones i aquestes són el punt referencial de qualsevol anàlisi, els sentiments formen part de la seva estructura bàsica i també de la seva felicitat o desgracia. Mereixen, per tant, atenció.

Vist d’aquesta manera, m’ha semblat oportú fer unes consideracions sobre l’enveja en les relacions humanes i la interacció social perquè l’he vist aparèixer sovint en diferents situacions, tant en l’àmbit econòmic, com en l’entorn social en què em centraré.imagen-envidia

També perquè he conegut en diversos moments a algunes persones molt valuoses que han estat víctimes d’actuacions alimentades per l’enveja. Està en l’origen de molts assetjaments.

La forta competitivitat a la qual ens aboca la societat actual i l’individualisme que la domina li donen especial entrada, i inclou tots els camps. És la lluita de qui no aguanta que el superin altres que intenten operar en el seu camp d’acció. Com més potent és la intromissió ,més forta és l’enveja. Hi ha persones que inclús emmalalteixen a causa d’aquesta dinàmica.

L’enveja no és innocent, és maniobrera, sovint actua per darrere, en el silenci, mentre s’articula l’estratègia. Però quan ataca és contundent, és agressiva i amoral. I perillosa, i quan té força actua amb contundència i sense miraments.

Tot i així, aquest sentiment acaba sent el vestit dels perdedors malgrat la capacitat de fer mal que pot tenir. És un sentiment que les persones de bé, que són majoria el rebutgen i rebutgen qui l’utilitza.

Té un altre problema, els envejosos estan tan enverinats que no saben trobar la fórmula honesta per aprendre dels que en saben més o valen més, perquè aquesta manera de procedir pretén desqualificar i destruir l’altre, i per tant , en aquesta posició, un no pot crear el context adequat perquè l’aprenentatge flueixi.

Aquesta incapacitat és una de les principals febleses. Una altra és també, l’ estat emocional desestabilitzant que comporta i que pertorba la seva capacitat de prendre decisions adequades que podrien fer evolucionar la confrontació cap a sinergies cooperatives d’enriquiment mutu .

Només pot guanyar la partida , en aquest context, si està associada al poder i mentre el poder l’empari. Quan el perd, que l’acaba perdent, es queda amb tota la brutícia que ha llençat.

A més, quan se sedimenta dins la ment d’una persona, la incapacita, mata la creativitat i limita la capacitat competitiva sana, necessària per afrontar reptes i noves fites personals de més dimensió.

Intentar neutralitzar l’enveja hauria de ser un objectiu alliberador si algú n’és presoner. La pregunta és: un se’n pot sortir? Dissortadament és molt difícil per la pròpia construcció d’aquest sentiment, ja que com hem dit, el seu focus destructiu és obsessiu compulsiu.

Però mai es pot dir un no rotund. Un possible treball de limitació dels seus efectes, podria basar-se en desenvolupar 5 factors:

  1. Assumir l’enveja i l’estat mental que comporta com una realitat constatada en les pròpies actuacions, buscar les causes i veure com es manifesta a la pràctica. A continuació, posar-se a fer un pla per a des-contaminar els comportaments que tenen a veure amb els envejats.

  2. Carregar-se d’humiltat vista no com una pèrdua de valor sinó com una actitud valenta de reconeixement, que sempre hi haurà algú millor i amb més qualitats. I el més difícil: posar-li noms concrets.

  3. A partir d’aquesta posició, identificar i fer créixer els propis punts forts qualitatius amb una actitud constructiva, mirant de reduir distàncies respecte a qui envegem des d’una posició de valorització, no d’enfrontament.

  4. Resiliència emocional, és a dir, buidar-se de ràbia, pensar que un pot millorar resultats si els treballa, assumir el sostre personal com un valor, no com una limitació.

  5. Finalment, no voler caminar sol, vivim en un moment de ràpida evolució social i tecnològica que exigeix readaptacions constants i molta iniciativa, és l’època dels equips, de les aliances i la cooperació en la creació de projectes, complementant-se i enfortint-se junts. És així com avui, es pot fabricar el 10 de l’èxit possible. No es tracta de competir en qui aporta més sinó des de la responsabilitat d’aportar tot el que un pot.

Aquest darrer factor té més viabilitat si les dues parts distanciades poden parlar de la situació que viuen, si tots en són conscients. No importa qui inicia el procés, l’èxit dels uns i dels altres ve de la mà de construir ponts a on hi havia barreres, de reconèixer allò que tenen de bo en comú i explotar-ho. És una manera de jugar a “guanyar-guanyat”. Ningú es beneficia d’una rivalitat tòxica, la competitivitat si és procedent, hi ha de ser, però basada en l’ honestedat d’acció.

Finalment seria saludable que uns i altres fessin seva aquella dita:

no tinc temps per odiar perquè el necessito per estimar als que m’estimen”

Jordi Balcells Gené, pedagog i psicòleg, director de l’Aula Actual.